അധ്യായം

പാർവതിയമ്മ അശരണരുടെ അമ്മ

"മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസവും സാന്ത്വനവും നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ വലിയ സ്ഥാപ നങ്ങ'ളെന്ന് സ്വാമികൾ പറയുകയുള്ളൂ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു