അധ്യായം

,സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

"ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു ഈഴവപ്രമാണി താണവരായ വേലന്മാരെ തൊട്ടുനിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമായി രുന്നത്! അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു!"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു