അധ്യായം

നാരായണഗുരുസ്വാമി

"എല്ലാ മനുഷ്യരും കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളാണ്, മഹാന്മാരൊഴിച്ച്. മഹാന്മാർ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാക്കളോ നായകന്മാരോ ആണ്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നുനാടകങ്ങള്‍


കവിതകള്‍


വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു


റഫറൻസ് ലിങ്കുകൾ

ടാഗ് ക്ലൗഡ്