അധ്യായം

ആരാണ് ഏറ്റവും കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ?

-" നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സത്യത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാണ് എന്നറിയാമോ? അതിന്റെ പേര് ഭൂരിപക്ഷം എന്നാണ്. ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വിഡ്ഢികളാണ് ഭൂരിപക്ഷം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു