അധ്യായം

ഭൂതങ്ങൾ

" ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഭൂതം( ഭൂതങ്ങൾ) നാടകത്തിലെ അദൃശ്യ കഥാപാത്രമായി നീങ്ങുന്നു. സമുദായ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ,അയുക്തികവും അന്ധവുമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ, നാടകീയ സന്ദർഭങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ"

229to245
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു