അധ്യായം

അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം

" പൗരവാ, അടക്കം വിടരുതേ, ഞാൻ കാമസന്തപ്തയെങ്കിലും സ്വതന്ത്രയല്ല"

205 to 228
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു