അധ്യായം

ഈഡിപ്പസ് രാജാവ്

" കൊടുങ്കാറ്റും കൂരിരുട്ടും ഇടിമുഴക്കവും നേരിടാനുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധതയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നീറിപ്പി ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു വിപത്തിലേക്കാണ് നീക്കം എന്ന ബോധം ആ മനസ്സിലങ്കുരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും!"

167 to 188
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു