അധ്യായം

പ്രോമിത്യൂസ് ബന്ധനത്തിൽ

" നാടകത്തിന്റെ അന്ത്യ ഘട്ടത്തിൽ ഹെർമസിന് പ്രോമിത്യൂസ് നൽകുന്ന വിരോചിതമായ മറുപടിയാണ് തന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് തീസി സിനായി ഉദ്ധരിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്"

135 to 156
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു