അധ്യായം

ആശാൻകവിത -ഒരു മുഖവുര

"കവിത കവിതയാണ്. തത്ത്വശാസ്ത്രമല്ല. മരം കണ്ട് കാട് കാണാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിച്ചേരരുത്"

"കവിത കവിതയാണ്. തത്ത്വശാസ്ത്രമല്ല. മരം കണ്ട് കാട് കാണാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിച്ചേരരുത്"
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു