അധ്യായം

മണിനാദത്തിന്റെ മുഴക്കം

മരണവാർത്തയറിയാതെ മണിനാദം വായിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്രെ 'ഓ, ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതൊരത്ഭുതമല്ലോ!'

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു