അധ്യായം

സോപാനം: അപൂർവ്വകാന്തിയുടെ ലോകം

സാധാരണകവിതക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യവും ലിംഗഭേദാതീതവുമായ കവിത്വത്തിൽ അവരെത്തിച്ചേർന്നത്, സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണിമായ മാതൃത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് അടങ്ങുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റി കവിതയെ ഴുതിയതുകൊണ്ടാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു