അധ്യായം

കാവ്യം, സമൂഹം

Genius is the infinite capacity for taking pains എന്ന് കു റിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്മരണീയം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു