അധ്യായം

വിഭ്രമിപ്പിക്കലാണോ വിമർശനം

കാവ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് കണ്ടെത്തുക, കാവ്യാത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവ് നേടുക, ആ തിരിച്ചറിവ് അ നുവാചകരിലേക്കു പകരുക

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു