അധ്യായം

കലയെ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ

രൂപബോധം എന്ന വാക്കിനടുത്ത് നാം അൽപസമയം നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ രൂപബോധമ ന്നു പറഞ്ഞാൽ?കലാകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്ന പരിസ്ഥിതിക ളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലേഅതിന്?

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു