അധ്യായം

ചിന്തയുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭാഷ

" ചിന്തയെ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഭാഷയെ ചിന്ത പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിൽ വാസ്തവമുണ്ട്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു