അധ്യായം

പ്രതിഭ,അഭ്യാസം, രൂപശില്പം

" പ്രതിഭയും പാണ്ഡിത്യവും അഭ്യാസവും ഒത്തുചേർന്നല്ലാതെ ഉത്തമമായ കാവ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് സാരം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു