അധ്യായം

സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ

ക്ലാസ്സിസ്സിസം, നാച്വറലിസം, റിയലിസം എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മനോഭാവത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. റൊമാന്റിസിസം, സിംബോളിസം, സർറിയലിസം തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആത്മനിഷ്ഠമായ മനോഭാവത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള വിഭാഗത്തിലും

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു