അധ്യായം

മൂന്നുഘട്ടങ്ങൾ

1935-ൽ ലക്നൗവിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യസമ്മേളനം പ്രേംചന്ദിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി. രണ്ട് വർഷത്തിനകം കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ശാഖയും ഉടലെടുത്തു. അതാണ് ജീവൽ സാഹിത്യ സംഘടന

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നുനാടകങ്ങള്‍


കവിതകള്‍


വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു


റഫറൻസ് ലിങ്കുകൾ

ടാഗ് ക്ലൗഡ്