അധ്യായം

. സർഗ്ഗാത്മകതയിൽ പ്രമേയത്തിന് പ്രാധാന്യം

" ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രമേയവുമായി ( ദർശനവുമായി ) ബന്ധപ്പെടാതെ സാഹിത്യത്തിന് മണ്ണിന്റെ പരിമിതികളെ അതിലംഘിച്ച് അനന്തവിശാലതയിലേക്കുയരാനാവുകയില്ല"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു