അധ്യായം

കലാസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് സാർത്ര്

" യഥാർത്ഥവസ്തുവിന്റെ പകർപ്പായിട്ടല്ല കലാസൃഷ്ടി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് എന്നും കൽപനാ ലോകത്തിലെ ഒരു ബിംബമായി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നു "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു