അധ്യായം

കേസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഭാവനാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നതും യഥാർത്ഥം (റിയലിസം) ആണെന്ന് നാം ഓർമ്മിക്കണം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു