അധ്യായം

കേസരി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്-

ഒരു താപസന്റെ സാന്ത്വനസ്പർശമുളവാക്കുന്ന കർത്തവ്യബോധ വിശുദ്ധിയാണ് കേസരിയുടെ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടി ച്ചിരിക്കുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു