അധ്യായം

അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ നിഷേധത്തിന്റെ ചാരുരൂപം

'നീയറിയുന്നോ വായനക്കാരാ നീറുമെന്നുള്ളിൽ നിറയും വ്യഥകൾ' എന്നും 'നീയറിയുന്നോ വായനക്കാരാ നീറുമെന്നുള്ളിലെ നക്ഷത്രവീര്യം?' എന്നും അയ്യപ്പപ്പണിക്കരിൽ നിന്നു ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നത് സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഉന്മാദത്തിൽ ഉരുകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു