അധ്യായം

കാവ്യമൂല്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സ്ഥിരപരിശ്രമം

ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ മാനസികജീവിതത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിനയവുമായി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കുമാത്രമേ മികച്ച അദ്ധ്യാപകനാകാൻ കഴിയൂ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു