അധ്യായം

അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ എം.കെ.സാനുവിനയച്ച കത്ത്

ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇരിപ്പിനിടയ്ക്ക് നിരന്തര സ്വഗതമേ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളൂ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു