അധ്യായം

സഹോദര ഭവനത്തിലെ വാത്സല്യത്തിന്റെ സ്വാദ്

"പാർവ്വതിയമ്മ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സേവന കേന്ദ്രത്തിന് കുറച്ചു പണമുണ്ടാക്കാൻ ആ പ്രസംഗം ഉപകരിക്കും"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു