അധ്യായം

സഹോദര സ്മരണ

"അദ്ദേഹവുമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുക എന്നത് മാന സികജീവിതത്തിനു ലഭിക്കുന്ന പോഷകാഹാരമാണെന്ന് പ്രൊഫ. കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു