അധ്യായം

ശ്രീനാരായണ സന്ദേശം അനുശാസിക്കുന്നത്

"ജനസേവനത്തിന് വ്രതമെടുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ അധി കാരം, പണം, ആഡംബരം മുതലായവയുടെ നേർക്കുള്ള ഭ്രമത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തരായിരിക്കണമെന്ന് ഗുരു എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു പോന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു