അധ്യായം

ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലെ മാനവികത

"അഹന്താബോധത്തിന് അമർച്ച വരുത്തി സമഷ്ടിസുഖം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നിടത്താണ് ഏതു ജീവിതവും ശക്തിയുടെ അക്ഷയകേന്ദ്രമായി മാറുക"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു