അധ്യായം

ഗുരുധർമ്മം മറന്ന് ഗുരുവിഗ്രഹം പൂജിക്കരുത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു