അധ്യായം

ദുരന്ത ദർശനം

" സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ചോര വീഴ്ത്തിയവൻ, അമ്മയുടെ ഭർത്താവ്, ദൈവത്തിനു വേണ്ടാത്തവൻ, അപമാനിതൻ, സഹോദരങ്ങളായ മകളുടെ പിതാവ്... അയ്യോ, ഈഡിപ്പസിനില്ലാത്ത കളങ്കം മറ്റെന്തുണ്ട്? "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു