അധ്യായം

മനുഷ്യനു പകരം റോബോട്ട്

വാസ്തവമാണ് സർ,ഞങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ ഭയവും ശോകവും ഞങ്ങളിൽ ആത്മാവ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അൽക്വിസ്റ്റ് സന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു