അധ്യായം

മൗനത്തിന് സ്വർണ്ണ നിറം

" തന്റെ (അയോനെസ്ക്കോ )' 'മൗനത്തിന്റെ തത്വ'ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ആ പ്രഭാഷകൻ വാചാലനാകുന്നതിനിടയിൽ അയോനെസ്ക്കോ തന്റെ കസേരയിലൊതുങ്ങിയിരുന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങി "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു