അധ്യായം

കിടപ്പുമുറിയിൽ ഒരു പ്രേതം

" ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലത്തെ ബാധിക്കുന്നു, വർത്തമാനകാലം ഭൂതകാലത്തെയും. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലൂടെയേ നമ്മുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കാണാനോ അനുഭവിക്കാനോ കഴിയൂ. ലോക ജീവിതത്തിന്റെ കഥയും ഇങ്ങനെയല്ലേ?

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു