അധ്യായം

മനുഷ്യ നന്മയും വ്യവസ്ഥിതിയും

" നല്ലവൾ ആയിരിക്കാനുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ കൽപ്പന പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ രണ്ടായി പിളർന്നു- നല്ലവളായ ഷെൻതെയായും കഠിന ഹൃദയനായ ഷൂയിതായായും"

439to450
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു