അധ്യായം

നായക പാത്രങ്ങളിലെ വ്യക്തിത്വദാർഢ്യം

" അസാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അസാധാരണ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമേ ദുരന്തനാടകങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ. ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള ബലം ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രബല ഘടകവുമാണ്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു