അധ്യായം

രൂപഘടന വാസ്തുശില്പസദൃശം

" വാസ്തു ശില്പ സദൃശ്യമാണ് നാടകം. ഇതിവൃത്ത ഘടനയും പാത്രസൃഷ്ടിയും സംഭാഷണവും നേരിട്ട് കാണാത്ത ക്രിയാംശവും ആണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു