അധ്യായം

പാത്രസൃഷ്ടി

-" എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഇതിവൃത്ത ഘടനയിൽ ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അതിനാൽ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയും അനുപേക്ഷണീയരാണ്"

363to375
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു