അധ്യായം

മദർ കറേജ്

" പക്ഷേ, നാടക രചന പൂർത്തിയായപ്പോൾ തന്റെ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും അതിനനുസരണമായ നായികാസങ്കല്പത്തെയും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മദർ കറേജ് എന്ന കഥാപാത്രം തലയെടുപ്പോടെ വളരുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. സൃഷ്ടാവിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരിക എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം പ്രതിഭാശാലികളുടെ സർഗാത്മകതയിൽ പലപ്പോഴും പ്രകടമാകാറുണ്ട് "

309to332
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു