അധ്യായം

പിതാവ്

" ക്യാപ്റ്റൻ : അതെ, പിതാവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം ആയാണ് മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത്. അതാണ് നിയമം ലോറ : നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ബർത്തയുടെ പിതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ?

275to308
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു