അധ്യായം

മാക്ബെത്ത്

" ഒരു വിഡ്ഢി പറയുന്ന നിരർത്ഥകമായ കടങ്കഥയാണ് ജീവിതം"

229to246
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു