അധ്യായം

ആശയഗംഭീരൻ

ആശയങ്ങളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി ആശാൻ കവിതയുടെ ഗാംഭീര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു