അധ്യായം

ആശാൻകവിതയിലെ ഉദാത്തത

"ഏത് കവിയും എപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ കാമുകനാണ്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു