അധ്യായം

ചെറുകഥ പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക്

തന്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ മറ്റുള്ള വരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്ത് ചെയ്യുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു