അധ്യായം

ചെറുകഥ നവീകരണത്തിലൂടെ വികാസത്തിലേക്ക്

ചെറുകഥാകാരന്റെ ഹൃദയം വികാരോഷ്മളമായിരിക്ക ണം. അതേസമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസംയമ നവും വേണം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു