അധ്യായം

ആധുനിക നോവലിസ്റ്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ

ഒരു നോവലിസ്റ്റിന് അനുപേക്ഷണീയമായിട്ടുള്ളത് പരപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളല്ല, ആഴമേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ്...ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള എഴുത്തുകാർ താന്താങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടി

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു