അധ്യായം

അഗ്നിനാളങ്ങൾ ആസക്തിയുടെയും വിരക്തിയുടെയും

ഇ. ഹരികുമാറിന്റെ കഥയിൽ, സൂക്ഷ്മങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഉ പരിതലത്തിലെ ലാളിത്യത്തിനടിയിലെ ആഴം ദർശിക്കാനാവുകയുള്ളൂ!

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു