അധ്യായം

കണ്ണുനീരിൽ ഉപഹാസത്തിന്റെ തിളക്കം

കെ. സി. എസ്. പണിക്കരുടെ പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ മലയാ ളലിപികളും കേരളീയചിഹ്നങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന കലാ ധർമ്മമാണ് അരുന്ധതിയുടെ നോവൽശില്പത്തിൽ ഇവ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോയി

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു