അധ്യായം

അതീതലോകങ്ങൾ ഖസാക്കിൽ

വേദനയുടെ സർഗാത്മകരൂപമത്രെ വിശിഷ്ടകാവ്യങ്ങളൊക്കെയും.പ്രതിഭയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കാവ്യരൂപത്തിനു പ്രസാദത്തിന്റെയോ ശോകത്തിന്റെയോ ശബളാഭ കലർന്നിരിക്കുമെന്നേയുള്ളു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു