അധ്യായം

നോവൽസാഹിത്യം

ബാലപാഠം -ഇതിഹാസങ്ങൾക്കും പുരാണങ്ങൾക്കും റൊമാൻസുകൾക്കുമുള്ളത്രസാമൂഹ്യസ്വഭാവമോ പൊതുസ്വഭാവമോ നോവലുകൾക്കില്ല. നോവലിന്റെ ആവിർഭാവം തന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞ സാഹിത്യരൂപങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകണ്ട സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണെന്ന് ഒരുകൂട്ടർക്ക് വാദമുണ്ട്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു